Các trường hợp không được bảo hiểm bồi thường khi cháy, nổ nhà ở, công trình 2023

Bảo hiểm bồi thường khi cháy – Danh sách các trường hợp không được bảo hiểm bồi thường trong trường hợp cháy, nổ ở nhà ở và công trình năm 2023 được đề cập trong Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, và bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

chay-chung-cu-mi-ni
chay-chung-cu-mi-ni

Theo Điều 25 của Nghị định 67/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại phát sinh do cháy, nổ đối với các đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định này. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, bao gồm:

 1. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (ngoại trừ cơ sở hạt nhân). Trong các tình huống này, doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho:
  • Thiệt hại do động đất, núi lửa phun, hoặc sự biến đổi khác của tự nhiên.
  • Thiệt hại gây ra bởi các biến cố về chính trị, an ninh, hoặc trật tự an toàn xã hội.
  • Thiệt hại đối với tài sản được đốt cháy hoặc nổ bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có sử dụng nhiệt.
  • Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây ra cháy hoặc nổ.
  • Thiệt hại gây ra bởi nguyên liệu vũ khí hạt nhân.
  • Máy móc, thiết bị điện hoặc các thành phần của thiết bị điện bị hỏng do quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự nhiên nóng chảy, sự hỏng hóc của hồ quang điện, hoặc rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm cả sét đánh.
  • Thiệt hại gây ra bởi hành vi cố ý gây ra cháy hoặc nổ của người được bảo hiểm; hoặc do họ cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và gây ra trực tiếp cháy hoặc nổ.
  • Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
  • Thiệt hại gây ra bởi việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng và đất đai.
 2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm này trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. bảo hiểm bồi thường khi cháy

Điều 23 của Nghị định 67/2023/NĐ-CP xác định rõ đối tượng bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp cháy, nổ bao gồm toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, bao gồm nhà, công trình, máy móc, thiết bị, hàng hóa và vật tư liên quan. Thông tin về đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm. bảo hiểm bồi thường khi cháy